1/11/20237:47 PM
HieuMD
Quản trị

V20230111.1

BC thống kê phiên bản_Chỉnh lại báo cáo chi tiết Web_Sửa lại trạng thái cuốc từ lái xe không nhận -> cuốc không gửi đến lái xe

1/11/20237:47 PM
HieuMD
Quản trị

V20230111.1

BC thống kê phiên bản_Chỉnh lại báo cáo chi tiết Web_Sửa lại trạng thái cuốc từ lái xe không nhận -> cuốc không gửi đến lái xe